js5.com住持和方丈有什?

js5.com,住持是,是寺院的袖,一寺院只有一住持和尚。主持是,是由住持任命,某具工作的作,比如主持寺、主持、主持法等。

僧人

方丈,一丈四方之室。又作方丈室、丈室。即禅寺中住持之居室或客殿,亦函丈、正堂、堂。印度之僧房多以方一丈制,摩禅室亦依此制,遂有方一丈之;而指住持之居室。今申禅林住持,或父之尊。俗“方丈”或“方丈和尚”。 “住持”之“安住之、持之”。原意指代佛法、佛慧命之人,後乃被用指各寺院之主持者,或老。此用在寺,又寺主或院主。日本佛教界之住。由於住持之住“方丈”,故“方丈”一亦被引申住持之意。 相住持一唐代百丈山海所。《敕修百丈清》卷二〈住持章〉:“佛教入中四百年而磨至。又八而至百丈。唯以道相授受,或居穴,或寄律寺,未有住持之名。百丈以禅宗盛,上而君相王公,下而儒老百氏,皆向道,有徒蕃,非崇其位,法不。始奉其住持,而尊之曰老。如天竺之利弗、菩提,以德俱尊也。” 於住持的意,依《禅苑清》所述,是各一方佛慧命;契嵩的《原教》,藉人持其法,使法永住不泯,故住持。此外,又有住持三或如《土》所‘法王善住持’等。住持有三,即法、安、修造等。《禅林》卷四引用密庵禅之:“住持有三莫,事繁莫,事莫,是非莫辨。住持人此三事,不被外物所惑矣。” 又,禅宗由於住在寺的徒甚多,故各寺均住持一人,其下另置若干位。至後世,此住持之也通用於其他宗。

其方丈、住持的可以回答如下: 方丈一般是接受法的和尚 ,有法卷可明其承,住持可以不必; 有方丈的林必制度健全,人、模等都有一定的要求,而有住持的寺院未必; 方丈往往具有一定影力,如在的方丈需要省佛教批准、中佛教案,住持不需要。

本文由js5.com-金沙误乐场网址发布于历史,转载请注明出处:js5.com住持和方丈有什?

相关阅读